VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné ustanovenia

Zverejnené obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:

Prevádzkovateľ internetového portálu

Róbert Šimčisko

Kollárova 38

Martin, 036 01

Slovenská Republika

IČ: 43853293

DIČ: 1078710413

IČ DPH: SK1078710413

(ďalej len „predávajúci“)

 

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Zodpovedná osoba a kontakt

 

Róbert Šimčisko

Kollárova 38

Martin, 036 01

+421 907 813 368

[email protected]

 

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139 
fax č. 041/7632 139

 

 

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

„Vyhlasujem že dáta slúžia len pre účely identifikácie vo firme „Róbert Šimčisko“ a nebudú poskytnuté tretím osobám ani nijak zneužité.“

Ručíme za plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky údaje o Vašej osobe sú chránené v zmysle zákona č.84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie, pričom zadané informácie budú uschované iba jednorázovo pre uskutočnenie konkrétnej objednávky.

 

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade zo zákonom č.84/2014 Z.z. O ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenie kúpnej zmluvy uzatváranej podľa VOP.

 

Účel a doba spracúvania osobných údajov

 

-vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,§ 71 ods. 2 písm. b). Zákonne predpísaná doba archivácie daňových dokladov je 10 rokov a tým je daná aj doba potrebná pre spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom až do ich likvidácie.

-doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru

-potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty

-evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke exoticshop.sk

-evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií

 

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

Fakturačné údaje: Meno a priezvisko, Adresa trvalého bydliska

Údaje pre doručenie: Meno a priezvisko príjemcu, Adresa doručenia, Telefónne číslo príjemcu

Kontaktné údaje: Meno kontaktnej osoby, Telefónne číslo, Adresa elektronickej pošty

Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru: Číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti

Údaje o Vašich objednávkach

 

Zverejnenie údajov

 

Prevádzkovateľ získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

Kupujúci ak ním je fyzická osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č.84/2014 Z.z. O ochrane osobných údajov, elektronickou poštou na adrese exoticshop.sk alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa internetového obchodu www.exoticshop.sk

 

  1. PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

 

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

 

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom.

 

Storno objednávky

 

Ak urobíte storno objednávky do 12hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

  1. REKALMAČNÝ PORIADOK

Týmto reklamačným poriadkom predávajúci informuje kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je záväzný pre predávajúceho aj kupujúceho. Reklamačný poriadok je umiestnený na internetovej stránke predávajúceho www.exoticshop.sk Prevzatím tovaru kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že s ním bol oboznámený.

 

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka, trvá teda 24mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu § 620 ods.1 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe tovaru.

 

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba na tento tovar znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

 

V prípade, že sa po prevzatí tovaru vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

 

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť bez toho aby sa zhoršila kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave, alebo pre väčší počet chýb tovar riadne užívať. Nemožnosťou tovar riadne užívať sa rozumie, keď je kupujúci v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej chyby, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb pomerne dlhý čas vylúčený z používania tovaru, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby trpel také obmedzenie.

 

Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka, tak že umiestnil VOP obsahujúce reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

 

Záručné podmienky

 

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru. Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca. Prepravovaný tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom je poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový tovar.

 

V prípade ak tovar odovzdaný kupujúcemu nezodpovedá kvalite uvádzanej predávajúcim na jeho internetovej stránke, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu najneskôr do 90 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Dodatočné reklamácie tohto typu nebudú uznané.

 

Pred prvým použitím kúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť. Práva zo zodpovednosti za chyby je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

 

Záruka sa vťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou chybou.

 

Záruka sa nevzťahuje najmä na tovar a chyby tovaru ak:

-          nebol predložený doklad o zaplatení, dodací list alebo záručný list

-          nedošlo k oznámeniu zjavných chýb pri prevzatí resp. bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru

-          ak kupujúci pred prevzatím tovaru o chybe vedel, bol na ňu predávajúcim upozornený a pre chybu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru

-          uplynula záručná doba

-          došlo k mechanickému poškodeniu tovaru kupujúcim

-          tovar bol používaný v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi doporučenému prostrediu uvedenému v dokumentácii k tovaru

-          opotrebením, neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar, alebo použitím nevhodného spotrebného materiálu došlo k poškodeniu tovaru

-          nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike došlo k poškodeniu tovaru

-          ide o diely spotrebného charakteru spotrebované pred uplynutím záručnej doby

-          bola prevedená neodborná montáž, alebo neodborné uvedenie tovaru do prevádzky

-          boli použité iné komponenty, než odporúčané výrobcom, alebo dodávateľom

-          boli porušené ochranné pečate a nálepky, ak na výrobu nejaké boli

-          došlo k poškodeniu tovaru neodvrátiteľnými, alebo nepredvídateľnými udalosťami

-          došlo k poškodeniu tovaru náhodnou skazou

-          tovar bol poškodený neodborným zásahom, alebo akýmkoľvek zásahom do výrobku inou ako určenou osobou

-          tovar bol poškodený vodou, ohňom, alebo atmosférickou elektrinou, zásahom vyššej moci

-          došlo k výskytu chýb, ktorých existenciu pripúšťajú normy výrobcov

 

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 

Na vybavovanie reklamácii sa vzťahuje tento platný reklamačný poriadok predávajúceho. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1991 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že predávajúci umiestnil VOP obsahujúce tento reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť v čase pred odoslaním objednávky prečítať si ich.

 

Formulár pre uplatnenie reklamácie je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu prevádzkovateľa. Kupujúci je povinný pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah chyby tovaru. Kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ustan. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

 

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci, alebo ním poverený zamestnanec, alebo určená osoba sú povinní poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.

 

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zakúpení tovaru, resp. zaplatení kúpnej ceny. V prípade nepredloženia uvedených dokladov reklamácia nebude uznaná za záručnú. Neúplný alebo nesprávne zmenený záručný list je neplatný. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich zo zárukou.

 

Kupujúci pri uplatnení reklamácie presne popíše chybu tovaru a spôsob, akým sa chyba prejavuje. Zároveň uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe reklamácie.

 

Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu. Kupujúci tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za chyby si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, kuriérskou službou)

 

Vybavenie reklamácie

 

Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky

-          doručenie Oznámenie o uplatnení reklamácie predávajúcemu

-          doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, alebo určenej osobe

 

Predávajúci, alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu, alebo v písomnej podobe zápisom do Formulára pre uplatnenie reklamácie, v ktorom je povinný presne označiť reklamované chyby tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z týchto reklamačných podmienok (ust. § 622, 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci, alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci, alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácie vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných podmienok nasledujúcim spôsobom:

-          predávajúci zabezpečí odstránenie chyby

-          predávajúci chybný tovar vymení

 

Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa týchto reklamačných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením chyby.

 

Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

-          výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých, alebo lepších technických parametrov

-          v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar

 

Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chýb a kupujúci bezodkladne neurčí podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný, funkčný, alebo lepších technických parametrov.

 

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa týchto reklamačných podmienok. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát. Za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb sa považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

 

Pri zjavne neopodstatnenej reklamácii uplatnenej kupujúcim, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho úhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu v súvislosti s uplatnenou reklamáciou vznikli. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

  1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).

 

Ak je kupujúcim spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o kúpe tovaru, poskytnutí služby, a to aj bez udania dôvodu v súlade s ust. § a  násl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovaru rozbaliť a odskúšať odborným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci, alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

-          tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

-          dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dieloch alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

-          na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči, alebo pomocou formulára na internetovej stránke predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu tohto dokumentu musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu alebo poštovú adresu kupujúceho.

 

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady, alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu tohto dokumentu sa považuje za zachovanú ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možností v originálnom obale a nepoužívaný. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto dokumentu predtým, ako mu je doručený tovar, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, s výnimkou prípadu že predávajúci navrhne vyzdvihnutie tovaru osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. ( To neplatí, ak predávajúci súhlasí, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. l)

 

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

 

V prípade že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

-          hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

-          náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru, Kupujúci je povinný v zmysle tohto dokumentu predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

-          predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

-          predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

-          predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

-          poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

-          predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí kúpnej zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov.

 

Ustanovenia článku 11. VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri nákupe na diaľku.

 

Záverečné ustanovenia

 

Tieto VOP sú platné a pre predávajúceho záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Voči kupujúcemu nadobúdajú činnosť uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná formou e-mailových správ.

 

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa oboznámil s týmito VOP a jeho súčasťami t.j. Reklamačným poriadkom, článku o Ochrane osobných údajov a práve na Odstúpenie od kúpnej zmluvy, prečítal si ch, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

 

V Martine dňa 17.03.2017

 

 

Zmeny VOP bez predchádzajúceho upozornenia sú vyhradené.